Stichting Maniel

   

Doelstelling

 

ANBI

Doelstelling

De Stichting Maniel organiseert of helpt bij manifestaties die binnen de Limburgse cultuur vallen en die algemene interesse genieten. Zo organiseert zij concerten die in relatie staan tot die Limburgse cultuur, historie of muziekkunst.

De Stichting helpt ondermeer door inbreng van deskundige vrijwilligers  en genererende middelen.

Een bijzondere opgave van de Stichting is het levend houden van de herinnering  aan de Maastrichtse componist en musicus Mathieu Niël. Zij doet dit ondermeer door het doen uitvoeren en verspreiden van het muzikale werk van deze componist.

Gegevens van de Stichting

De Stichting Maniel is opgericht op veertien oktober tweeduizend negen en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nr. 14122659 B.T.W. 8213.90.788

De Stichting Maniel is statutair gevestigd in de gemeente Maastricht en kantoorhoudende te:                                                                                                   

Pastoor Habetsstraat 20 Stichting@maniel.nl

6217 KM Maastricht

Tel.nr. 043-3431043 of 06-45638883 

stichting@maniel.nl

Bankrelatie: NL97 RABO 0152 2412 64

Door de belastingdienst wordt de stichting Maniel vanaf 01 januari 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Bij ontbinding van de stichting zal een eventueel batig saldo zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig een aan een ANBI-stichting vergelijkbaar doel, in ieder geval ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid onderdeel b, van de wet inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.

 

Bestuur

In het jaar 2017 is de bestuurssamenstelling:  

Egid Niël voorzitter

Yolanda Nijs secretaris

Giel Verboord penningmeester

Koos Consten lid

Matean Niël lid     

 


De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie  gemaakte kosten.  


Beleidsplan

Om doelen te bereiken zoals deze in onze planning 2017 en 2018 worden aangegeven, verdelen we de werkzaamheden voor onze activiteiten in projectmatig en spontaan. Projecten worden op basis van de expertise binnen de groep van stichting Maniel en vrienden over een periode van maanden ontwikkeld. Daarbij maken de wervingsacties voor de benodigde middelen ook duidelijk deel van uit en bepalen mede de omvang. Bij een, voor ons interessegebied uitdagende externe, actualiteit kunnen we spontaan met een kleine actie reageren. Bij al onze culturele projecten is ons beleid gericht op een vakkundige en hoogwaardige uitvoering. We zijn aangewezen op subsidies, particuliere bijdragen en opbrengsten van de verkoop van onze producten, zoals cd’s en boeken.